Klanten en resultaten

Resultaten:

 • Oplevering strategisch plan
 • Versterking opleidingsteam
 • Vernieuwing cursusaanbod
 • Omzetverhoging 20%

Hogeschool Utrecht
Interim management contractonderwijs Centrum voor Communicatie en Journalistiek

De opdrachtgever aan het woord:
“Tineke heeft vanaf de start zowel stevig hands-on haar opdracht voor het post-initieel onderwijs uitgevoerd, als het kleine team weer extra inspiratie en richting gegeven. Stevig en kritisch in de samenwerking op een prettige manier. Waardering vanuit directie en team voor de wijze waarop ze werk heeft gemaakt van strategische oriëntatie èn praktische bedrijfsvoering.”

Het verhaal:
Een leven lang leren mogelijk maken is de ambitie van Hogeschool Utrecht, en dat betekent een grotere rol voor het contractonderwijs. Bij het Centrum voor Communicatie en Journalistiek was ik verantwoordelijk voor het in gang zetten van de daarvoor noodzakelijke veranderingen. Mijn opdracht was om te zorgen dat het aanbod optimaal werd  afgestemd op de markt én aansloot bij de visie van de HU.

Dat betekent: onderzoekers, praktijkmensen en hogeschooldocenten begeleiden bij het ontwikkelen van nieuw cursusaanbod. Samen met het team van opleidingsadviseurs en accountmanagers. Nieuw aanbod ontwikkelen op het snijvlak van toegepast wetenschappelijk onderzoek en de dagelijkse praktijk van media- en communicatieprofessionals. Nieuwe manieren zoeken om dat aanbod in de markt te zetten. Zorgen voor een goede inbedding in het grote geheel van de hogeschool, rekening houdend met de belangen van interne en externe stakeholders. Om uiteindelijk te komen tot een toekomstbestendig en financieel gezond cursusbureau voor de professionele markt.

Resultaten:

 • Ontwerp nieuwe organisatie
 • Vergroting draagvlak
 • Oplevering businessplan
 • Kostendekkende academie

Erfgoed Gelderland en Cultuurmij Oost
Kwartiermaker brancheacademie CultuurCollege

De opdrachtgever aan het woord:
“Tineke heeft van scratch af aan het CultuurCollege opgezet. Opdracht was om van een non profit aanpak naar een profit aanpak te komen en het geheel organisatorisch stevig neer te zetten. Ze heeft zich in korte tijd ingewerkt in de problematiek én de organisaties, en in grote zelfstandigheid met de juiste terugkoppelingen de klus voor elkaar gebokst. Binnen de afgesproken tijd en financiële kaders met heldere resultaten.”

Het verhaal:
Cultuurmij Oost en Erfgoed Gelderland zijn twee expertisecentra voor professionals in kunst, cultuureducatie en erfgoed. Onderdeel van hun  activiteiten is het verzorgen van na- en bijscholing. Om dat professioneel en kostendekkend te kunnen doen wilden zij hun scholingsaanbod bundelen in een gezamenlijke brancheacademie.

Ik was kwartiermaker voor het CultuurCollege; in die rol adviseerde ik de beide directies, betrok de inhoudelijk deskundigen, schreef een businessplan en gaf vorm aan een professioneel organisatieontwerp inclusief kwaliteitscriteria en werkprocessen. In februari 2015 droeg ik het stokje over aan de interne coordinator. Het CultuurCollege is inmiddels in business, en hoe: er staat een prachtig aanbod voor de sector, van vrijwilligersmanagement tot mediacreativiteit, dat ruim de provinciegrenzen overschrijdt. Professioneel, kostendekkend en spraakmakend.

Resultaten:

 • Ontwerp mobiliteitsplan
 • Opzet loopbaancentrum
 • Ontwikkeling leertrajecten
 • Trainen interne trainers

Kenniscentrum Calibris
Interim projectleiding interne Calibris Academie 

De opdrachtgever aan het woord:
“Tineke heeft in een periode van verandering gezorgd voor de continuiteit van de Calibris Academie. Zij heeft actief geanticipeerd op alle veranderingen, mede door het opzetten van gericht trainingsaanbod voor de toekomst. Ik heb het werken met Tineke als zeer prettig ervaren en kan haar zeker aanbevelen, zowel als professioneel en als mens.”

Het verhaal:
Calibris was tot en met 2014 het kenniscentrum voor onderwijs en arbeidsmarkt in zorg, welzijn en sport. In 2015 zijn de wettelijke taken overgegaan naar de intersectorale SBB, wat een grote verandering betekende voor de medewerkers. Een groot aantal moest op zoek naar nieuw werk, vaak na een dienstverband van vele jaren.

Ik ben in deze periode ingeschakeld om als interim projectleider de Calibris Academie verder te professionaliseren en voor te bereiden op de grote ontslaggolf. Voor de boventallige medewerkers zette ik een mobiliteitsplan op met van-werk-naar-werkactiviteiten; ik kocht maatwerk loopbaanbegeleiding in, gaf individueel opleidingsadvies en ontwikkelde leertrajecten voor de geplande doorstart van Calibris. In 2015 is Calibris succesvol doorgestart als Calibris Advies. Veel van de toenmalige medewerkers hebben een nieuwe baan weten te verwerven of zijn zelfstandig verder gegaan, vaak na loopbaanadvies en/of een opleiding van de Calibris Academie.

Resultaten:

 • Ontwerp nieuw leerbeleid
 • Invoering permanente educatie
 • Invoering persoonlijk ontwikkelbudget
 • Opzet mentor- en buddysysteem

RNW Media
Programmaleiding lerende organisatie

De opdrachtgever aan het woord:
“Tineke has been of enormous help in (trans)forming RNW towards a flexible, market-oriented media- and training organization by initializing and coordinating our learning activities in a very effective way.”

Het verhaal:
RNW Media is een internationaal georienteerd mediabedrijf, dat onafhankelijke informatie biedt in gebieden waar de vrijheid van meningsuiting beperkt is. Bij de start in 2013 had RNW Media een nieuwe wettelijke taak,  nieuwe strategie, nieuwe directie en nieuwe subsidient. Een deel van de medewerkers was meegekomen uit de ‘oude’ Wereldomroep en een deel – jong, internationale achtergrond, was nieuw. Al met al was er heel wat te leren.  

Ik werd door de directie ingeschakeld om ‘leren van elkaar’ een vaste plek in de organisatie te geven. Om te beginnen leren elkaar te begrijpen, in die multiculturele omgeving; letterlijk, met een uitgebreid pakket aan taaltrainingen – en overdrachtelijk, met een management development traject voor het nieuwe MT. Daarnaast voerde ik een persoonlijk ontwikkelbudget in en initieerde activiteiten om leren op de werkplek vorm te geven. En ik ontwikkelde maatwerk leertrajecten, in samenwerking met nationale en internationale opleidingspartners. RNW Media heeft inmiddels mooie projecten opgezet rond internationale mensenrechten en persvrijheid. Het bedrijf blijft zich vernieuwen en is met recht een lerende organisatie geworden: altijd in beweging.

Resultaten:

 • Inzicht in eigen trainingsstijl
 • Versterken van sterke punten
 • Verbeteren waar ruimte is

School voor Schrijftraining
Videoc
oaching van trainers

De opdrachtgever aan het woord:
“De analyses van Tineke van Kooten zijn bijzonder scherp. Ze geeft aan wat je doet, wat het effect daarvan is, wat de sterke punten zijn en hoe het ook anders kan. Ik heb weer een stap gezet en ben een betere trainer door haar analyse.”

Het verhaal:
De School voor Schrijftraining is een klein opleidingsbedrijf, gespecialiseerd in het trainen van schrijftrainers en -docenten. Het niveau van de trainingen ligt hoog – dat moet ook wel als je professionele trainers en docenten traint. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de professionaliteit van de eigen trainers.

Ik ontwikkelde voor de School voor Schrijftraining video-lesanalyses: feedback voor trainers waarmee zij snel inzicht te krijgen in hun eigen talenten en ontwikkelpunten. Voorafgaand stellen we samen doelen op, waarbij de trainers beslissen op welke punten zij feedback willen ontvangen. Als vlieg op de muur ben ik aanwezig bij een les, observeer, maak aantekeningen en gebruik de minicamera voor opnamen. Na afloop krijgt de trainer de opnamen eerst zelf te zien, daarna bespreken we mijn observaties op basis van appreciative inquiry: de waarderende methode. 

Resultaten:

 • Professionalisering van docenten
 • Versterken van sterke punten
 • Verbeteren waar ruimte is

Stichting Bedrijfsfonds Apothekers
Coaching van docenten en trainers SBA

De opdrachtgever aan het woord:
Prettige, opbouwende feedback, die onze docenten en trainers echt een stap verder heeft geholpen.”

Het verhaal:
De Stichting Bedrijfsfonds Apothekers (SBA) verzorgt jaarlijks enkele honderden cursussen voor apothekersassistenten. Van ADHD tot Zorgplatform, alle onderwerpen die in een apotheek van belang zijn komen aan bod. De cursussen worden veelal gegeven door apothekers: inhoudelijk deskundigen, die niet altijd didactisch geschoold zijn. SBA streeft naar een hoge kwaliteit van de cursussen en weet dat die staat of valt met de kwaliteit van het lesgeven.

In 2012 en 2013 schakelde SBA mij in om de trainers en docenten te coachen. In die rol had ik intensief contact met de trainers voor, tijdens en na de lessen. Ik besprak vooraf met hen de aanpak, woonde lessen bij en gaf feedback op de vooraf overeengekomen aspecten. Vaak waren de trainers verrast door de positieve benadering: ze waren zich niet bewust van hun eigen sterke punten als docent en wilden die graag, met wat begeleiding, verder uitbouwen.

Resultaten:

 

 • Opzet van-werk-naar-werktraject
 • Ontwikkeling maatwerktrajecten
 • Loopbaan- en CV-centrum
 • Trainen interne trainers

Radio Nederland Wereldomroep
Strategisch advies opleiding en ontwikkeling Wereldomroep

De opdrachtgever aan het woord:
“In de aanloop naar een grootscheepse reorganisatie bij de Wereldomroep zette Tineke een werk-naar-werk-traject op, waarin medewerkers zich konden voorbereiden op een toekomst binnen of buiten de organisatie. Temidden van alle negativiteit als gevolg van de reorganisatie bood dit mensen een nieuw perspectief en nieuwe energie. En voor velen de stap naar een nieuw werkzaam leven. Daarmee maakte Tineke het verschil.”

Het verhaal:
De Wereldomroep was tot 2012 de internationale publieke omroep. Door een regeringsbesluit kwam deze taak, en de bijbehorende subsidie, te vervallen. Dat leidde tot het ontslag van enkele honderden medewerkers, vaak met een dienstverband van tientallen jaren. Er was lange tijd onzekerheid over het exacte aantal boventalligen; een moeilijke tijd voor de Wereldomroepers.

Om hen te helpen deze tijd zinvol te besteden ontwikkelde ik op voorhand een traject om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Hieraan kon iedereen deelnemen, boventallig of niet. Dit traject bestond uit een combinatie van loopbaanbegeleiding, inhoudelijke trainingen en trainingen arbeidsmarktvaardigheden. Van Linkedin-gebruik tot personal branding naast een ruim aanbod om het CV te versterken, zoals een training Projectmanagement of Webredactie. Inmiddels is een groot aantal oud-medewerkers, gelukkig, weer aan het werk.

Trainen van trainers Jonkman Opleidingen
Jonkman Opleidingen is een van de grootste opleiders in de transport- en logistiekbranche. De trainers zijn ervaren praktijkmensen en niet altijd didactisch geschoold. Zij staan vaak voor lastige uitdagingen, zoals het overbrengen van verplichte theoretische kennis aan cursisten die liever iets met hun handen doen dan een boek lezen.

Als trainer ging ik met hen op zoek naar mogelijkheden om hun cursisten bij de les te houden. Het leerstijlenmodel van Kolb bleek een eye-opener; doeners kunnen best uit de voeten met theorie, als ze maar begrijpen waar ze die voor nodig hebben. Als je dat eenmaal weet kun je je trainingen op een andere manier inrichten, en dat was precies waarmee de trainers van Jonkman aan de slag gingen.

Opleidingskundig advies Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld
CDB heeft met stip de leukste trainingslocatie van Nederland: de campus van Groenhorst Barneveld, een kleine dierentuin. In die mooie omgeving verzorgt CDB opleidingen voor professionals in de gezelschapsdierenbranche. Door nieuwe wet- en regelgeving worden hogere eisen gesteld aan de examinering van deze cursussen. Voor de docenten en coördinatoren van CDB betekende dat vooral een enorme hoeveelheid werk.

Als adviseur hielp ik de mensen van CDB om de toetsprocessen te stroomlijnen. Ik ontwikkelde nieuwe examendocumenten van reglement tot en met antwoordvel, als standaard voor alle opleidingen. En ik begeleidde een startende onderwijskundige om het stokje van mij over te nemen. Zodat toekomstige honden- en kattenfokkers, dierenartsassistenten en al die andere professionals in dierverzorging goed opgeleid en gecertificeerd kunnen blijven.